Αποποίηση ευθυνών / Disclaimer

Αποποίηση ευθυνών:

H AdConect δεν έχει καμία νομική ευθύνη, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν μήνυμα, η οποία εκφράζει αποκλειστικά και μόνο το συγγραφέα. Επίσης, επειδή το παρόν μήνυμα διαβιβάστηκε μέσω μη ασφαλούς δημοσίου δικτύου, η Axion-Agron δεν έχει, ούτε αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του μηνύματος.

Το παρόν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είναι προσωπικό και εμπιστευτικό. Εάν δεν είστε ο σωστός παραλήπτης, παρακαλούμε να επιστρέψετε το αρχικό μήνυμα στη διεύθυνση info@adconect.gr και να διαγράψετε τα αντίγραφα από το σύστημά σας.

Σας γνωστοποιούμε ότι η αντιγραφή του μηνύματος, η αναμετάδοσή του, η αποκάλυψη των περιεχομένων του ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του απαγορεύεται αυστηρώς.

Disclaimer:

AdConect does not accept any legal responsibility, nor endorses any information contained in this message, which represents solely the author. Also, since this message has been transmitted over an insecure public network, Axion-Agron does not accept any responsibility for the accuracy or completeness of the message.

This e-mail is private and confidential. If you are not the intended recipient, send us back the original message at: info@adconect.gr and delete the copies from your system.

You are notified that copying the message, re-transmitting it, disclosing its contents or using it in any way is strictly prohibited.